Hướng dẫn thủ tục hành chính

Đánh giá và chỉ định tổ chức Chứng nhận Hợp quy
Lĩnh vực:TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện:VỤ KHCN VÀ HTQT/VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN@VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN
Dịch vụ công: Mức 2

Tên thủ tục Đánh giá và chỉ định tổ chức Chứng nhận Hợp quy
Lĩnh vực TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện VỤ KHCN VÀ HTQT/VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN@VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện 2.1. Tổ chức chứng nhận hợp quy có nhu cầu được chỉ định, chỉ định lại, chỉ định mở rộng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này về Cơ quan đánh giá và chỉ định qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp (trường hợp gửi trực tiếp, các loại giấy tờ quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 của Thông tư này là bản sao chụp và đồng thời có bản gốc mang theo để đối chiếu);
2.2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cơ quan đánh giá và chỉ định nêu tại Điều 8 Thông tư này xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và có văn bản hướng dẫn Tổ chức chứng nhận bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định;
2.3. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Tổ chức chứng nhận, Cơ quan đánh giá và chỉ định thành lập Đoàn đánh giá. Cơ quan đánh giá và chỉ định có trách nhiệm gửi Quyết định thành lập đoàn đánh giá cho Tổ chức chứng nhận 15 ngày trước khi tiến hành đánh giá;
2.4. Tiến hành đánh giá tại Tổ chức chứng nhận;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá, Trưởng đoàn phải gửi về Cơ quan đánh giá và chỉ định báo cáo kết quả đánh giá và toàn bộ hồ sơ liên quan đến đợt đánh giá.
2.5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá, Cơ quan đánh giá và chỉ định ban hành Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy, nếu Tổ chức chứng nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định hoặc thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức chứng nhận nếu các tổ chức chứng nhận chưa đáp ứng được các điều kiện để được chỉ định, thông báo cần nêu rõ các nội dung không phù hợp và thời hạn khắc phục;
2.6. Mẫu Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy, Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực, đối tượng chứng nhận hợp quy quy định tại Phụ lục 10 và Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này.
Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Phí Chưa có quy định
Lệ Phí Chưa có quy định
Thành phần hồ sơ

ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU:

- Giấy đăng ký Tải xuống

- Báo cáo năng lực tổ chức chứng nhận Tải xuống

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, hoặc các Quy định chức năng nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Danh sách các chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ đào tạo tương ứng Tải xuống

- Danh mục tài liệu kỹ thuật và các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận có liên quan ; bản mô tả quy trình tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Tải xuống

- Các Mẫu phiếu kết quả thử nghiệm, Giấy chứng nhận

ĐÁNH GIÁ LẠI:

- Giấy đăng ký Tải xuống

- Báo cáo năng lực tổ chức chứng nhận Tải xuống

- Danh mục tài liệu kỹ thuật và các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận có liên quan ; bản mô tả quy trình tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Tải xuống

- Đối với trường hợp: Tổ chức chứng nhận đã được đánh giá lần đầu nhưng chưa đủ điều kiện để được chỉ định, bị đình chỉ Quyết định chỉ định, cần bổ sung báo cáo kết quả thực hiện hành động khắc phục các nội dung không phù hợp của Tổ chức chứng nhận

- Đối với trường hợp: Tổ chức chứng nhận đã được chỉ định nhưng Quyết định chỉ định hết thời hạn hiệu lực, thay đổi hệ thống quản lý chất lượng hoặc nhân sự chuyên gia đánh giá, cần bổ sung thành phần hồ sơ đăng ký Danh sách các chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu, kèm theo bản sao có chứng thực chứng Tải xuống

ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG:

- Giấy đăng ký Tải xuống

- Báo cáo năng lực tổ chức chứng nhận Tải xuống

- Danh mục tài liệu kỹ thuật và các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận có liên quan ; bản mô tả quy trình tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Tải xuống

Căn cứ pháp lý Khoản 1 Điều 8, Điều 11, điều 12, điều 13 và điều 16, điều 17 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT
Biểu mẫu

+ BM 01.QT17-TTHC-GIAY ĐKTải xuống

+ BM 02.QT17-TTHC- BC NANG LUCTải xuống

+ BM 03.QT17-TTHC-DS CHUYEN GIATải xuống

+ BM 04.QT17-TTHC-DANH MUC TAI LIEUTải xuống

+ BM 01.QT17-TTHC-GIAY ĐKTải xuống

+ BM 02.QT17-TTHC- BC NANG LUCTải xuống

+ BM 04.QT17-TTHC-DANH MUC TAI LIEUTải xuống

+ BM 03.QT17-TTHC-DS CHUYEN GIATải xuống

+ BM 01.QT17-TTHC-GIAY ĐKTải xuống

+ BM 02.QT17-TTHC- BC NANG LUCTải xuống

+ BM 04.QT17-TTHC-DANH MUC TAI LIEUTải xuống

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi