Hướng dẫn thủ tục hành chính

Chỉ định Phòng thử nghiệm về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; môi trường nuôi trồng thuỷ sản
Lĩnh vực:TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện:TỔNG CỤC THỦY SẢN/VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Dịch vụ công: Mức 2

Tên thủ tục Chỉ định Phòng thử nghiệm về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; môi trường nuôi trồng thuỷ sản
Lĩnh vực TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện TỔNG CỤC THỦY SẢN/VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện - Hồ sơ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm quy định tại Điều 10 phải gửi các cơ quan đánh giá và chỉ định quy định tại Điều 3 của Thông tư này qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đánh giá và chỉ định xem xét tính đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu cơ sở cung cấp bổ sung các hồ sơ hoặc thông tin còn thiếu.
- Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm, Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định tại Điều 3 ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá và thông báo cho phòng thử nghiệm về kế hoạch đánh giá.
- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá, Trưởng đoàn phải gửi về Cơ quan đánh giá và chỉ định báo cáo kết quả đánh giá (theo mẫu tại Phụ lục 4. Biểu mẫu BNN-04 ban hành kèm theo Thông tư này) và toàn bộ hồ sơ liên quan đến đợt đánh giá.
- Trường hợp Phòng thử nghiệm đề nghị chỉ định đáp ứng các quy định nêu tại Điều 5, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều 3 báo cáo kết quả đánh giá về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) đề nghị cấp mã số Phòng thử nghiệm. Khi nhận được văn bản yêu cầu, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số Phòng thử nghiệm bằng văn bản. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được mã số Phòng thử nghiệm, Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều 3 ban hành quyết định chỉ định và thông báo kết quả về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định tại khoản 10 Điều 3 trình Bộ ban hành quyết định chỉ định.
- Trường hợp Phòng thử nghiệm đề nghị chỉ định không đáp ứng các quy định nêu tại Điều 5, Cơ quan đánh giá và chỉ định thông báo bằng văn bản cho Phòng thử nghiệm những Điều không phù hợp và thời gian khắc phục. Sau khi có văn bản báo cáo khắc phục của phòng thử nghiệm, Cơ quan đánh giá và chỉ định xem xét đánh giá các báo cáo khắc phục, nếu cần thiết sẽ cử đại diện để kiểm tra những hành động khắc phục. Nếu những Điều không phù hợp đã được khắc phục, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, báo cáo kết quả đánh giá về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) đề nghị cấp mã số Phòng thử nghiệm. Khi nhận được văn bản yêu cầu, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp mã số Phòng thử nghiệm bằng văn bản. Sau khi nhận được mã số Phòng thử nghiệm, Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định từ Khoản 1 đến Khoản 9 Điều 3 ban hành quyết định chỉ định và thông báo kết quả về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định tại Khoản 10 Điều 3 trình Bộ ban hành quyết định chỉ định.
- Trường hợp những Điều không phù hợp vẫn chưa khắc phục được, Cơ quan đánh giá và chỉ định tạm ngừng việc đánh giá cho đến khi Phòng thử nghiệm thực hiện xong việc khắc phục và có đơn đề nghị chỉ định.
Thời hạn giải quyết 30 Ngày
Phí Đánh giá lần đầu: 22.5 triệu
Đánh giá mở rộng: 11.5 triệu
Đánh giá lại: 17.0 triệu
Lệ Phí Chưa có quy định
Thành phần hồ sơ

ĐÁNH GIA LẦN ĐẦU:

- Đơn đăng ký Tải xuống

- Báo cáo năng lực của phòng thử nghiệm Tải xuống

- Chứng chỉ hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống đảm bảo chất lượng phòng thử nghiệm phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tương đương (nếu có). Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực

- Kết quả thử nghiệm liên phòng đối với các phép thử đăng ký chỉ định

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực/hoạt động thử nghiệm

ĐÁNH GIÁ LẠI:

- Đơn đăng ký Tải xuống

- Báo cáo kết quả hành động khắc phục (nếu có)

- Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm từ khi được chỉ định

ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG:

- Đơn đăng ký Tải xuống

- Kết quả thử nghiệm liên phòng đối với các phép thử đăng ký chỉ định

Căn cứ pháp lý - Thông tư số 16/2011/TT – BNNPTNT ngày 1 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối;
- Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT – BNNPTNT ngày 1 tháng 4 năm 2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011;
- Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong NTTS.
Biểu mẫu

+ BM 01.QT16-TTHC-DON ĐKTải xuống

+ BM 02.QT16-TTHC-BC NANG LUC PTNTải xuống

+ BM 01.QT16-TTHC-DON ĐKTải xuống

+ BM 01.QT16-TTHC-DON ĐKTải xuống

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi